Informacje o naszej usludze
 1. Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści cyfrowych w postaci kontentu mobilnego (dostęp do portalu erotycznego) („Usługa”). Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 2. Usługodawca będzie porozumiewał się z użytkownikiem mającym status konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta („Usługobiorca”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefonu komórkowego), w szczególności za pomocą wiadomości SMS/MMS, w tym wiadomości stanowiących usługi o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 3. Usługę świadczy – w zakresie „dodatkowego świadczenia” - Mypengo Mobile siedzibą w Markerkant 1310, 1314AN Almere, wpisana do Rejestru 09-07-1999, przez Mypengo Mobile, pod nr 39068788, nr identyfikacji podatkowej: KvK-nr 39074009 („Usługodawca”),

 4. Adres Usługodawcy Markerkant 1310, 1314AN Almere.

 5. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: terrence@mypengomobile.com.

 6. Usługa jest odpłatna. Cena Usługi płatna przez Usługobiorcę wynosi 6,15 zł brutto za każdą otrzymaną przez Usługobiorcę wiadomość. Usługa obejmuje otrzymywanie 3 wiadomości na tydzień, które będą wysyłane planowo w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 09:00 . Dodatkowo po rejestracji w Usłudze Usługodawca otrzyma jedną płatną wiadomość, w cenie 6.15 zł brutto.

 7. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów za transmisję danych WAP, GPRS, UMTS, które są naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej.

 8. Usługobiorca płaci za korzystanie z Usługi bezgotówkowo, poprzez doliczanie kosztu Usługi do rachunku telefonicznego u swojego operatora telekomunikacyjnego. W przypadku Usług świadczonych dla Usługobiorców korzystających z usług przedpłaconych (tzw. „prepaid”), opłata jest uiszczana wraz z otrzymaniem zamówionej Usługi poprzez odliczenie jej wartości od salda konta prepaid posiadanego przez Usługobiorcę u operatora telekomunikacyjnego. Termin zapłaty rachunku telefonicznego, zasilenia konta prepaid jak również sposoby ich opłacenia, wynikają z umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.

 9. Usługa jest świadczona poprzez wysyłanie Usługobiorcy, na podany przez niego numer telefonu komórkowego, zamówionych przez niego treści cyfrowych. Treści te będą wysyłane planowo w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 09:00. Terminy te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy np. w razie zaistnienia problemów technicznych po stronie operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Usługobiorca. Z uwagi na brak możliwości zwrotu treści cyfrowych, realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy pod warunkiem udzielenia przez Usługobiorcę zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W braku takiej zgody realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od umowy o ile Usługobiorca w międzyczasie od niej nie odstąpił. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę.

 10. Reklamacje można kierować drogą: wiadomości poczty elektronicznej na adres reklamacje@mobiltek.pl, pocztową na adres PJ Oudweg 11, 1314CH Almere (list z dopiskiem „Reklamacja”) lub telefonicznie na nr telefonu 124466901. Reklamacje są rozpatrywane (a w przypadku zgłaszania ich telefonicznie również przyjmowane) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych od dnia jej wpływu do Usługodawcy. Termin ten może ulec zmianie jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się uzyskanie informacji od operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą przy świadczeniu Usługi albo też dodatkowych informacji od Usługobiorcy. Usługodawca może domagać się od wnoszącego reklamację podania dodatkowych informacji o ile są one niezbędne do rozpatrzenia tej reklamacji. W takim przypadku czasu oczekiwania na podanie takich dodatkowych informacji nie uwzględnia się w czasie rozpatrywania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany pisemnie, drogą wiadomości poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negatywne rozpatrzenie reklamacji wymaga uzasadnienia.

 11. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Usługobiorcę na adres: reklamacje@mobiltek.pl jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można przy tym skorzystać z wzoru takiego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o takim odstąpieniu przed upływem terminu do tego odstąpienia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jednakże Usługobiorcy, który: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co wynika z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i wiąże się z faktem, iż Usługa polega na dostarczeniu Usługobiorcy, na jego zamówienie, treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.

 12. W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, to brak jest kosztów zwrotu takich treści poza ewentualnymi, standardowymi kosztami transmisji danych, jakie z kolei zależą od treści umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.

 13. W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym oraz w związku z chwila rozpoczęcia świadczenia usługi wskazanej wyżej, to brak jest obowiązku zapłaty przez Usługobiorcę kosztów świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od umowy.

 14. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody.

 15. Usługodawca dostarcza treści cyfrowe wolne od wad. Odpowiedzialność Usługodawcy w razie dostarczenia treści cyfrowych obarczonych wadami regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 16. Usługodawca nie oferuje gwarancji ani usług posprzedażnych.

 17. Brak jest kodeksu dobrych praktyk odnoszących się do świadczeń spełnianych w ramach Usługi.

 18. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca w każdym czasie może wypowiedzieć umowę tj. zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości tekstowej o treści STOP DL na numer 60595.

 19. Z Usługi można zrezygnować w każdym czasie, w tym przed otrzymaniem zamówionych treści cyfrowych. Nie ma minimalnego okresu trwania zobowiązań Usługobiorcy.

 20. Usługodawca nie wymaga złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych.

 21. Zamawiane przez Usługobiorcę treści cyfrowe są przeznaczone do użytku własnego i z reguły są chronione przepisami prawa autorskiego (dot. dzwonków, tapet itp.).

 22. Zamawiane przez Usługobiorcę treści cyfrowe są przeznaczone dla telefonów komórkowych Android i systemów iOS.

 23. Usługobiorca ma prawo dochodzenia roszczeń czy rozpatrywania reklamacji wobec Usługodawcy również na drodze pozasądowej np. w drodze zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Usługobiorcy konsumenta. Usługobiorca ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Użytkowniku wyraziłeś zgodę na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych w związku z tym nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia.